top of page

Algemene Voorwaarden
Energy Market Training

1. INSCHRIJVING

 • Inschrijving voor de Energy Market Training van 70GigaWatt Consulting bv gebeurt via het online formulier.

 • De inschrijving wordt bevestigd met een mail die je krijgt na invullen van het online formulier. Vanaf dan is de inschrijving definitief en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals bepaald in Artikel 4.

 • Indien de studiedag reeds volzet is komt u op een wachtlijst. Je krijgt dan bevestigingsmail met verdere informatie. Indien er een plaats beschikbaar komt wordt je daarvan op de hoogte gebracht en kan je je opnieuw inschrijven. Zoniet wordt je op de hoogte gehouden indien een nieuwe training georganiseerd wordt.

2. BETALING

 • Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de training. Die factuur moet betaald worden binnen de betalingstermijn vermeld op die factuur. Indien die betalingstermijn niet gerespecteerd wordt, kunnen nalatigheidskosten aangerekend worden.

3. ANNULERING DOOR DE ORGANISATOR

 • 70GigaWatt Consulting bv heeft het recht om de training te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of in andere gevallen van overmacht. 70GigaWatt Consulting bv kan, maar is niet verplicht om, een nieuwe training te organiseren. Als er een nieuwe training wordt gepland, krijgen de ingeschrevenen voorrang. Dit is niet bindend. Indien geen nieuwe training wordt aangeboden of indien de ingeschrevene niet wenst deel te nemen aan deze nieuwe training, wordt een credit nota opgesteld en krijgt hij/zij het inschrijvingsgeld integraal terug.

 • In geval van annulering door de organisator is er geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

4. ANNULERING DOOR DE DEELNEMER

 • Afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging betekent voor 70GigaWatt Consulting bv een onnodige uitgave en verhindert andere potentiële geïnteresseerden om deel te nemen. In dat geval blijft het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd, tenzij je annuleert volgens onderstaande voorwaarden.

 • Annuleren kan enkel vóór de eerste dag van de training. Dit kan ofwel via email aan 70GigaWatt@gmail.com of telefonisch op 0479/871219. Bij annuleren gelden de volgende voorwaarden:

  • ​Bij annulering tot 40 kalenderdagen voor de start van de training dient het inschrijvingsgeld niet betaald te worden. Indien het toch reeds betaald werd, wordt een credit nota opgesteld en krijgt de ingeschrevene het inschrijvingsgeld integraal terug.

  • Bij annulering tussen 40 en 7 kalenderdagen voor de eerste dag van de training, wordt nog 50% van het inschrijvingsgeld aangerekend. Indien het inschrijvingsgeld reeds volledig betaald werd, wordt een credit nota opgesteld en krijgt de ingeschrevene 50% van het inschrijvingsgeld terug.

  • Zonder annulering, bij laattijdige annulering of bij annulering binnen 7 dagen voor de eerste dag van de training blijft de deelnemer het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd aan 70GigaWatt Consulting bv.

  • Indien een deelnemer verhinderd bent om aan de training deel te nemen, kan hij/zij zich in plaats van te annuleren, ook kosteloos laten vervangen door iemand anders. Gelieve dit ook te laten weten.

5. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 • Bij verzending van het online inschrijvingsformulier verklaar je kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 • Wijzigingen, aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk na akkoord van 70GigaWatt Consulting bv.
   

bottom of page